PhầnNhất-IV

11/09/11

Home
Lời Nói Đầu
SựNghiệp CụTổ VũHồn
English
Thăm Gốc Tổ Mộ-Trạch
Nhất Gia
PhầnNhất-I
PhầnNhất-II
PhầnNhất-III
PhầnNhất-IV
PhầnNhất-V
PhầnNhất-VI
PhầnNhất-VII
Trích VũCaoĐàm
VũVănLư
VũTôngPhan
Tin Tổ-Đường Phương Nam
Làng TiếnSĩ
Họ Vũ trước CN
Đặng Vũ Phả Kư
Kịch Vũ Như Tô
ĐáiNhân-NinhB́nh
ThảoLuận- VũHồn

 

Phần Thứ Nhất - IV

IV- Họ Vũ Từ Thủy Tổ Vũ Hồn Đến Viễn Tổ Vũ Nạp

 

Năm 853, Cụ Thủy Tổ Vũ Hồn mất. Sau khi cụ Vũ Hồn mất, tài liệu gia phả bị thất lạc. Trong Ngọc Phả của đ́nh làng không ghi rơ cụ Vũ Hồn có bao nhiêu vợ, bao nhiêu con và các thế hệ nối tiếp (1) .

Măi cho đến năm 1226; nghĩa là, sau một thời gian gần 4 thế kỷ, chính xác là 373 năm, gia phả ḍng họ Vũ mới nối lại được và duy tŕ cho đến ngày nay.

Vậy trong thời gian 373 năm đó, từ cuối thời kỳ Bắc Thuộc cho đến đầu Nhà Trần, họ Vũ đă đi đâu và ở đâu ? Đây cũng là một vấn đề tồn nghi của lịch sử ḍng họ Vũ. Tuy nhiên, theo Đơi Viẹt Sử Kư Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên, chúng ta được biết, ngay sau khi lên ngôi vua, kế nghiệp của Lư Thái Tổ, Lư Thái Tôn đă phong quan chức cho môt loạt cận thần trong triều như sau:

Lương Nhậm Văn làm Thái Sư

Ngô Thượng Dinh làm Thái Phó

Đào Sứ Trung làm Thái Bảo

Vũ Bá Uy làm Uy Vệ Thượng Tướng, v.v. ...

Năm đó là năm 1028. Gỉa sử Thượng Tướng Quân Vũ Bá Uy lúc được phong đă trên hoặc dưới 40 tuổi, tuổi trung b́nh của các thượng tướng đời Lư-Trần, th́ có thể ông sinh năm 988, tức là sau khi Cụ Vũ Hồn mất 135 năm.

Cũng vào đời Lư Thái Tôn, năm 1054, Nùng Trí Cao bị Tướng Địch Thanh nhà Tống đánh bại. Tướng tâm phúc là Hoàng Sư Mật cùng với thủ hạ, 57 người, đều chết tại trận. Quân Nhà Tống đuổi theo giết hơn 2000 người. Nùng Trí Cao đốt thành và bỏ chạy. Cùng năm, vào tháng 10, mùa đông, Nùng Trí Cao sai Lương Châu đến xin vua Nhà Lư cho quân cứu viện. Vua Lư Thái Tôn đă xuống chiéu cho Chỉ Huy Sứ Vũ Nhị đem quân cứu viện.

Như vậy, ngay từ đời Vua Lư Thái Tôn, họ Vũ đă có đồng thời 2 tướng trong triều.

Đến đời Vua Lư Anh Tôn (1138-1175), quyền thần Đỗ Anh Vũ (em ruột Đỗ Thái Hậu) tư thông cùng Lê Hoàng Thái Hậu, làm loạn triều đ́nh. Quan lại trong triều không ai dám hé răng, chống đố. V́ Vua Lư Anh Tôn lên ngôi vua khi mới 3 tuổi, sau khi Lư Thái Tôn mất. Mọi việc trong triều đ́nh Nhà Lư lúc bấy giờ đều do Lê Thái Hậu và quyền thần Đỗ Anh Vũ giải quyết. Họ Vũ lúc bấy ǵờ có Ông Vũ Đái làm quan Điện Tiền Đô Chỉ Huy Sứ đă không chịu được cảnh chướng tai, gai mắt đó. Ông đă phối hợp với Pḥ Mă Lang Dương Tự Minh , và các ÔngTri Minh Vương, Bảo Ninh Hầu, cùng các Ông Vũ Đô Hỏa Đầu Lương Thượng Cả và Ngọc Giai Đô Hỏa Đầu Đông Lợi, mư trừ kẻ quyền thần Đỗ Anh Vũ.

Các ông đă đem quân cấm vệ vào cửa Việt Thành, đồng thanh hô to lên rằng " Anh Vũ ra vào cấm đ́nh, làm bừa; tội ác ô uế; tiếng xấu đồn ra ngoài; không tội ǵ to bằng. Bọn thần xin sớm trừ đi, khỏi để mối lo về sau".

Vua Lư Anh Tôn xuống chiếu, sai cấm quân bắt giam Đỗ Anh Vũ và giao cho đ́nh úy tra xét. V́ xét công của Đỗ Anh Vũ trước đây,Vua Lư Anh Tôn đă không xử tử Đỗ Anh Vũ, mà chỉ tước hết quan chức, đuổi về làm thường dân phục vụ ở thôn dă (có thể là Xă Nhật Tảo, ngoại thành Hà Nội ngày nay).

Nhưng có Lê Thái Hậu (mẹ Vua Lư Anh Tôn) bao che, bà đă dùng quyền lực của ḿnh để cố cứu Đô Anh Vũ. Vào thời đó, nhà Lư rất tin vào Đơo Phật (Lư Công Uẩn, tức là Vua Lư Thái Tổ, người khởi nghiẹp của Nhà Lư lại là con nuôi nhà sư Vạn Hạnh; do đó, vào thời đầu của Vua Lư Thái Tổ, chùa chiềnđă được xây ở khắp mọi nơi), do đó, Lê Thái Hậu đă nghĩ mưu, t́m kế phục hồi lại chức vụ cho Đỗ Anh Vũ. Bà liên tiếp trong nhiều năm mở các hội chùa để xin xá tội cho các tội nhân. Ví vậy, Đỗ Anh Vũ, qua nhiều lần được xá tội, đă dần dần phục hồi và cuối cùng trở lại chức vụ Thái Úy Phụ Chính như cũ. Đến lúc nàyĐỗ Anh Vũ mới raặt báo thù. Đỗ Anh Vũ tự tổ chức đội Phụng Quốc Vệ, gồm toàn thủ hạ, tay chân thân tín. Bất kỳ ai phạm tội đều do đội Phụng Quốc Vệ đi bắt; ví vậy nếu vu cho ai phạm tội, th́ ngườ đó rất khó trốn thoát.

Đỗ Anh Vũ được sự đồng t́nh của Lê Thái Hậu đă vào cung mật tấu với vua: "...Trước kia bọn Vũ Đái tự tiện đem quân cấm vệ vào cung đ́nh; tội ấy không ǵ to bằng. Nếu không trừng trị sớm đi, sợ một ngày kia sinh biến, không thể tính được." Vua chẳng hiểu ǵ cả, cũng chuẩn y lời tâu.

Đỗ Anh Vũ sai đội Phụng Quốc Vệ bắt Vũ Đái giam vào ngục để trị tội. Xuống chiếu giáng Tri Minh Vương làm tước Hầu, Bảo Minh Hầu làm tước Minh Tử, Bảo Thắng Hầu làm phung chức; bọn nội thị là Đỗ „t, 5 người, phải tội "cuỡi ngựa gỗ"; bọn Hỏa Đô Đầu Ngọc Giai là Đồng Lợi, 8 người, bị chém ở chợ Tây Nhai; bọn Đ́ện Tiền Đô Chỉ Huy Sứ Vũ Đái, 20 người, bị chém bêu đầu ở các bến sông; bọn Pḥ Mă Lang Dương Tư Minh, 30 người, bị lưu ở những nơi rừng-thiêng-nước-độc xa xôi...(2) .

Thương thay, một con người cương trực của ḍng họ Vũ v́ đấu tranh với cường quyền mà đă bị chết thê thảm như vậy ! Và phải chăng, v́ cái chết của Ông Vũ Đái mà các cụ họ Vũ thời xưa ở làng Mộ Trạch đă ngại không đưa danh tính ông vào gia phả; và bởi đó đă gây ra sự đứt đoạn trong ḍng họ Vũ như vậy (3).

Đến đời Vua Lư Cao Tôn (1176-1210), ḍng họ Vũ có Ông Vũ Tá Đường làm đến chức Tham Tá Chính Sự (một chức quan to trong triều Nhà Lư).

Sự tích về Ông Vũ Tá Đường vẫn lưu truyền trong truyền thuyết dân gian, trong sử sách, và gần đây trong cả các sách giáo khoa:

 

... Quan Thái Úy Tô Hiến Thành bị bệnh. V́ thương ông, quan Tham Chính Sự ngày đêm hầu bên cạnh; c̣n quan Gián Nghị Đại Phu Trần Trung Tá v́ bận việc, nên it1 đến thăm hỏi. Đén khi bệnh nguy kịch, Thái Hậu thân đến thăm và hỏi:

Ông đau yếu; nếu có mệnh hệ nào, ai thay được ông ?

Tô Hiến Thành trả lời:

Trần Trung Tá có thể thay được.

Thái Hậu nói:

Vũ Tá Đường hết ḷng v́ ông ! Sao (ông) không cử ông ta ?

Tô Hiến Thành đáp:

V́ Bệ Hạ hỏi người nào đáng thay tôi, nên tôi nói : (là) Trần Trung Tá. Nếu như Bệ hạ hỏi (về ) người hầu nuôi, (giả như) không phải Tá Đường th́ c̣n ai nữa !

Thái Hậu khen là trung, nhưng cũng không dùng lời ấy, mà lấy Đỗ An Di làm Phụ Chính (4) .

Đọc đoạn Việt sử này, chúng ta thấy khó chịu, không phải v́ thái độ thiếu trong sáng của ông cha, mà v́ nhà viết sử không khách quan, thiếu suy xét và cân nhắc khi tŕnh bày sự việc, Sự thực có phải là Vũ Tá Đường ngày đêm chăm nom, trông sóc quan Thái Úy Tô Hiến Thành chỉ v́ mong được quan Thái Úy đề nghị ḿnh làm Phụ Chính ? Điều đó nhiều phần không đúng:

 

Thứ nhất : Ông Vũ Tá Đường là một đại thần Nhà Lư, hà tất phải hạ thấp ḿnh một cách nhỏ mọn để đạt mục đích như Tô Hiến Thành nhận xét. Điều này hoàn toàn trái với bản chất ḍng tộc họ Vũ mà cả ngàn năm sau con cháu vẫn duy tŕ; đó là ḷng tự hào về khí tiết của ḍng họ.

 

Thứ hai : Trong lời đối đáp mà nhà viết sử ghi lại trên đây ( có thể từ nhà sử học Lê Văn Hưu, tác gỉa cuốn Đại Việt Sử Kư mà sau này Ngô Sĩ Liên dựa vào đó để biên soạn lại), chúng ta thấy đó không phải khẩu khí của Ông Tô Hiến Thành, một con người tài ba và cương trực, như đă được sử sách nhiều lần nhắc tới. Tại sao khi trả lời Đỗ Thái Hậu, Tô Hiến Thành lại đáp, "V́ Bệ Hạ hỏi ..." Là quan Đại Thần Nhiếp Chính, sao Tô Hiến Thành lại có đă xưng hô một cách tùy tiện như vậy ? Chắc chắn là ông không thể dùng lầm lẫn hai tước hiệu Bệ Hạ với Thái Hậu, và ngược lại, Thái Hậu với Bệ Hạ. Thật lại càng vô lư khi gán ghép cho Tô Hiến Thành câu nói : Nếu như hỏi người hầu nuôi, không phải Tá Đường th́ c̣n ai nữa ?

Đó là một loại văn phong miệt thị của sử gia sau này, chứ không thể là ngôn từ của một vị đại thần trước lúc lâm chung ! Nhất là vị đại thần đó lại là Thái Sư Tô Hiến Thành. Là một người có tấm ḷng trung quân và ái quốc cao độ, Thái Sư Tô Hiến Thành biết rơ hơn ai hết sự suy đồi của Nhà Lư, như đă khởi đầu từ cuối đời Vua Lư Nhân Tôn (1072-1127).

Vua Lư Nhân Tôn không có con, do đó người kế vị không phải là người trực hệ, lại càng không phải là người được đào tạo để kế vị ngôi vua. V́ vậy, Vua Lư Thần Tôn khi lên ngôi mới có 13 tuổi. Hai vị vua kế tiếp sau đó lại c̣n tệ hại hơn: Vua Lư Anh Tôn (1138-1175) và Vua Lư Cao Tông (1176-1210) đều lên làm vua lúc mới có 3 tuổi. V́ các vị vua này lên ngôi lúc c̣n nhỏ tuổi hoặc quá ít tuổi, nên việc các bà Thái Hậu, Thái Phi tham gia quyền bính là điều không tránh khỏi. Trong thực tế thời đó, các bà Thái Hậu không có và cũng không được tiếp thụ nền giáo dục khả dĩ đào tạo cho bản thân ḿnh có đủ tŕnh độ và kiến thức của một người lănh đạo đất nước.

Ngay đến Bà Thái Hậu nổi tiếng nhất và được nhiều nhà viết sử ca ngợi - và hiện nay vẫn c̣n đền thờ ở Làng Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội - là bà Nguyên Phi  Lan, cũng có những vết đen trong cuộc đời.

Khi Vua Lư Thánh Tôn đột ngột băng hà, triều đ́inh Nhà Lư đă gặp nhiều rối ren. Măi 4 tháng sau,  Lan Nguyên Phi mới được làm Thái Hậu và nắm quyền nhiếp chính. Khi đă có quyền lực trong tay, bà đă bắt giam Hoàng Hậu Thương Dương cùng 72 cung nữ vào lănh cung và bỏ đói họ cho đến chết. Phải chăng v́ tội ác đó mà Vua Lư Nhân Tôn đă không có con để thừa kế sau này ?

Tiếp đó đến đời Vua Lư Anh Tôn, quyền bính trong triều đ́nh thực tế do quyền thần Đỗ Anh Vũ và Bà Lê Thái Hậu thao túng. Hai người tư thông với nhau. Thái Tử Long Xưởng lại thông dâm với Cung Phi, nên bị phế làm thứ dân và bị giam.

Triều đ́nh điên loạn ! Chính v́ thế mà Đỗ Anh Vũ đă bị bắt, bị đày làm thứ dân, rồi lại được phục hồi để làm Phụ Chính Đại Thần với quyền lực làm nghiêng ngả triều đ́nh, và đă gây ra cái án oan khốc, làm cho 30-40 người cùng Vũ Đái bị chém, bị bêu đầu trên các bến sông, bên chợ.

Vai tṛ của Thái Sư Tô Hiến Thành trong vụ này thế nào? Các nhà viết sử không thấy đề cập. Nhưng rơ ràng quyền hành trong triều đ́nh Nhà Lư đâu c̣n ở trong tay Thái Sư ! Thái Sư chỉ c̣n là cái bóng để cho bọn quyền thần mặc sức hoành hành!

Đến khi già ốm, không có người trông nom, săn sóc. Có thể v́ cám cảnh cho một ông già đầy quyền lực trước đây mà bây giờ bị cô đơn, ốm đau không người chăm sóc, nên Ông Vũ Tá Đường, với tấm ḷng nghĩa hiệp vốn có của ḍng họ Vũ, đă thường xuyên qua lại thăm hỏi (? ).

Ông Vũ Tá Đường và Ông Vũ Đái chắc chắn cùng một ḍng tộc họ Vũ, lại cùng làm quan đại thần nhà Lư qua các triều đại, th́ làm sao mà Ông Vũ Tá Đường lại không biết Ông Vũ Đái bị chết oan (? ); ngay cả quan Thái Sư Tô Hiến Thành cũng biết là vậy nhưng đành bất lực (? ). Có lẽ v́ có cùng tâm tư, cùng t́nh cảm lo buồn cho đát nước, và cùng cám cảnh cho thân phận, mà 2 ông già đă thường xuyên gặp nhau để cùng chia sẻ nỗi niềm (? ). Chứ lẽ đâu Ông Vũ Tán Đường đến với Ông Tô Hiến Thành để đi t́m cái ǵ đó không trong sáng cho bản thân ḿnh!

Do đó khi được hỏi ai sẽ thay ḿnh, Tô Hiến Thành đă nói ngay: Trần Trung Tá, quan Giản Nghị Đại Phu, chứ không phải là Đỗ An Thuân (Đỗ Thái Hậu lúc bấy giờ đă được phong làm Hoàng Thái Hậu). Khi đó Đỗ An Thuân đă được phong làm Thái Sư Đông B́nh Chương Sự, và Tô Hiến Thành chỉ c̣n giữ chức Thái Úy (5). Đỗ Anh Vũ lúc đó đă chết. V́ câu trả lời của quan Thái Úy không hợp ư ḿnh, nên Hoàng Thái Hậu đă hỏi kháy lại: Tá Đường ngày nào cũng hầu thuốc thang, mà ông lại không nói đến là làm sao?

Câu trả lời, "... Nếu như hỏi người hầu nuôi, th́ không phải Tá Đường c̣n ai nữa? ", thật là qúa quắt. Khẩu khí đó chỉ có thể là của Đỗ Hoàng Thái Hậu, người chị ruột của Đỗ Anh Vũ - đă bị qưan đại thần Vũ Đái vạch mặt trong vụ án " Đỗ Anh Vũ " - Do tư thông vơi Lê Hoàng Thái Hậu, Đỗ anh Vũ đă bị bắt giam, bị tước hết quan chức, và bị giáng xuống làm thứ dân; sau đó Đỗ Thái Hậu đă âm mưu cùng Đỗ Anh Vũ báo thù: sát hại 30-40 người cùng một lúc. Chính v́ căm ghét họ Vũ mà người đàn bà ấy đă bịa khẩu ra lời nói của Tô Hiến Thành để bôi nhọ thanh danh của Vũ Tá Đường - một vị quan họ Vũ đồng thời với Vũ Đái.

Có thể xác tín như vậy v́ rơ ràng là sau buổi gặp đó, người thay thế Tô Hiến Thành không phải là quan Giản Nghị Đại Phu Trần Trung Tá, mà là Đỗ An Di, một người anh-em của Đỗ Hoàng Thái Hậu, làm phụ chính, và cùng với Đỗ An Thuần đă nắm hết quyền bính của triều đ́nh Nhà Lư lúc bấy giờ. V́ vậy, việc Đỗ Hoàng Thái Hậu đến hỏi Thái Úy Tô Hiến Thành, về việc người thay ông, không nhằm mục đích sáng - ích quốc, lợi dân - mà rơ ràng chỉ nhằm mục đích bịa khẩu để bôi nhọ thanh danh của Vũ Tá Đường.

Sự thực về Vũ tá Đường chúng ta phải hiểu như vậy! 820 năm qua, Ông Vũ Tá Đường vẫn bị miệng đời đàm tiếu, và con cháu họ Vũ vẫn bị cay đắng v́ bị hiểu lầm.

Đă đến lúc chúng ta cần minh chứng cho Vũ Tá Đường cùng giải cái oan khuất của Vũ Đái.

Lịch sử cần phải được xác minh lại một cách nghiêm túc, rơ ràng. Ít nhất, trong ḍng tôc họ Vũ cũng phải hiểu được cái oan ức của ông-cha, để - trong những trường hợp cần thiết - yêu cầu giới chức có thẩm quyền (các sử gia, dĩ nhiên) đính chính lại lịch sử cho hợp lư.

Phải chăng v́ hiểu được nỗi oan bịa khẩu này mà Ông Vũ Nạp (Vũ Vị Phú), Viễn Tổ của họ Vũ sau này, đă lấy tên đệm của ông-cha để đặt tên cho con trưởng của ḿnh là Vũ Nghiêu Tá?

Nếu qủa như vậy th́ ḍng họ Vũ đă có thể nối liền từ Ông Vũ Tá Đường sang Ông Vũ Nạp; nghĩa là từ cuối đời Nhà Lư sang đầu đới Nhà Trần. Do đó khỏang thời gian bị mất thông tin về gia phả ḍng tộc họ Vũ dă từ 372 năm c̣n có 135 năm, tức là rút ngắn được 238 năm. Như vậy phần thông tin gia phả chỉ c̣n lại có 4, 5 đời kể từ sau Cụ Thủy Tổ Vũ Hồn.

Gần đây, trong tư liệu "Phả họ Vũ ở Làng Lương Ngọc, Phủ B́nh Giảng, Tỉnh Hải Dương," do Ông Vũ Huy Chân biên soạn tại Sài G̣n năm 1972, có viết:

Vị Tổ họ Vũ được phân nhánh tới làng Ngọc Cục, Huyện Đường An, Tỉnh Hải Dương, lập nghiệp từ đời Đinh hoặc đời Tiền Lê. Nhiều đời con cháu nối nhau sinh trưởng ở đó qua đời Lư và khoảng đầu đới Trần.

Trong thời gian đó, khoảng 300 năm, , có chừng 10 đời đă sống trên đát ngọc Cục.

Sau khi Giặc Nguyên sang xâm lấn nước ta vào thời kỳ Nhà Trần, một chi nhánh lại ra lâp nghiệp ở Thôn Bông và định cư ở đấy. Đến đời vua Nhà Mạc, Mạc Mậu Hợp, niên hiẹu Diên Thánh (1578-1583), Thôn Bông được lập thành làng gọi tên là Hoa Đường (sau đổi tên là Lương Đường và hiện nay là Lương Ngọc).

Như vậy chi nhánh họ Vũ phân nhánh từ Mộ Trạch sang Ngọc Cục, và từ Ngọc Cục đến Hoa Đường đă kéo dài khỏang 20 thé hệ, trên dưới 600 năm.

Từ thời gian thành lập Làng Hoa Đường cho đến đời Vua Lê Hân Đức Công, Lê Duy Phương (1729-1732), khoảng 150 năm; như vậy nối tiếp thêm 5 đời nữa.

Cộng chung cả 3 thời kỳ, phân nhánh họ Vũ ở Làng Lương Ngọc đạ có 25 đời nối tiếp, khoảng 750.

Người viết phả họ Vũ đầu tiên ở Làng Lương Ngọc là Ông Vũ Đ́nh Lâm, tự Pháp Chân. Ông Viết phả vào thời gian Vua Lê và Chúa Trịnh.

 

Đem so với cuốn "Phả họ Vũ Làng Mộ Trạch" do các Ông Vũ Phương Lan (Cử Nhân), Vũ Tông Hải (Tú Tài), Vũ Thế Nho (Tú Tài) viết, và Ông Vũ Huy Đỉnh (Tiến Sĩ) nhuận đính - cuốn phả này được viết từ năm 1769 và hoàn thành vào năm 1769, tức là vào đời Vua Lê Hiển Tông (1740-1786) và Chúa Trịnh Giang - ta sẽ thấy 2 cuốn phả này coi như cùng đưọc viết đ̣ng thời.

Đáng tiếc nguyên bản cuốn " Phả họ Vũ làng Lương Ngọc" đă bị thất lạc. Nếu như có thể t́m lại được, chúng ta có khả năng ghép nối ḍng họ Vũ từ Cụ Thủy Tổ Vũ Hồn cho đến con cháu họ Vũ ngày nay.

------------------

(1). Theo bia đá ở nhà thờ Cụ Vũ Uy ở Đa Căng, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa, Cụ Thủy Tổ Họ Vũ có bà vợ họ Hoàng, sinh hạ được 3 người con trai. Đẹ nhất lang thi trúng Tiến Sĩ Nam Quốc; đệ nhị lang thi trúng Tiến Sĩ Bắ Quốc; đệ tam lang văn và vơ kiêm toàn, biệt phù Chiêm Quốc. Cụ Vũ Uy, một trong 18 công thần khai quốc nhà Lê thuộc về phân nhánh này. Trong bia đá này có ghi rơ " Vũ Hồn Tiên Tổ, Trung Quốc nhân, Phúc Kiến nhân".

(2). Trích nguyên văn trong Dơi Việt Sử Kư Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên, tập I, kỷ nhà Lư, trang 283, NXBKHXH, 1972.

(3). Về việc "ngại" đưa vào gia phả của ḍng họ Vũ ở Làng Mộ Trạch cũng đă thể hiện 1 lần ở trường hợp Vũ TRác Oánh, lănh tụ Nông Dân Khởi Nghĩa ở thế kỷ 17. Danh sách tiến sĩ của làng đề tên ông là Vũ Trác Lạc, đỗ tiến sĩ khoa 1656 khi ông 42 tuổi. Thực tế Ông Vũ Trác Oánh đỗ tiến sĩ khoa 1656 khi ông 22 tuổi, và đă l2m quan đến chức Tham Chính, tướ Nam; sau đó bị họ Trịnh truy lùng, nên đă bỏ làng đi nơi khác lập nghiệp.

(4). Đơi Việt Sử Kư Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển IV, tr.294, nhà XHKHXH, 1972.

(5). Khi Long Trất c̣n là Hoàng Thái Tử, chưa lên ngôi Hoàng Đế, th́ Tô Hiến Thành đă được Vua Lư Anh Tôn phong làm Nhập Nội Kiêm Thái Phó B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự, tước Vương, giúp Đông Cung

 

Trích trong sách "Đặng Vũ Phả kư" của Đặng Phương Nghi

Home | Lời Nói Đầu | SựNghiệp CụTổ VũHồn | English | Thăm Gốc Tổ Mộ-Trạch | Nhất Gia | PhầnNhất-I | PhầnNhất-II | PhầnNhất-III | PhầnNhất-IV | PhầnNhất-V | PhầnNhất-VI | PhầnNhất-VII | Trích VũCaoĐàm | VũVănLư | VũTôngPhan | Tin Tổ-Đường Phương Nam | Làng TiếnSĩ | Họ Vũ trước CN | Đặng Vũ Phả Kư | Kịch Vũ Như Tô | ĐáiNhân-NinhB́nh | ThảoLuận- VũHồn

This site was last updated 01/14/06